کاربران

بخاطر بسپار

آخرین کلیپ های اضافه شده

اضافه شد:
  بازیگر عنوان کلیپ اضافه شد
هفته 25 - لیگ برتر 91-92 - خلاصه بازی استقلال و راه آهنخلاصه بازیهفته 25 - لیگ برتر 91-92 - خلاصه بازی استقلال و راه آهن5 سال, 5 ماه قبل
هفته 30 - لیگ برتر 85-86 گل دا سیلوا به پاسدا سیلواهفته 30 - لیگ برتر 85-86 گل دا سیلوا به پاس5 سال, 5 ماه قبل
هفته 15 - لیگ برتر 85-86 گل پیروز قربانی به پاسپیروز قربانیهفته 15 - لیگ برتر 85-86 گل پیروز قربانی به پاس5 سال, 5 ماه قبل
هفته 15 - لیگ برتر 85-86 گل مرتضی هاشمی زاده به پاسمرتضی هاشمی زادههفته 15 - لیگ برتر 85-86 گل مرتضی هاشمی زاده به پاس5 سال, 5 ماه قبل
هفته 19 - لیگ برتر 85-86- گل فرزاد مجیدی به فولادفرزاد مجیدیهفته 19 - لیگ برتر 85-86- گل فرزاد مجیدی به فولاد5 سال, 5 ماه قبل
هفته 19 - لیگ برتر 85-86- گل سیاوش اکبر پور به فولادسیاوش اکبر پورهفته 19 - لیگ برتر 85-86- گل سیاوش اکبر پور به فولاد5 سال, 5 ماه قبل
هفته 19 - لیگ برتر 85-86- گل میثم بائو به فولادمیثم بائوهفته 19 - لیگ برتر 85-86- گل میثم بائو به فولاد5 سال, 5 ماه قبل
هفته 18 - لیگ برتر 85-86- گل میثم بائو به فولادمیثم بائوهفته 18 - لیگ برتر 85-86- گل میثم بائو به فولاد5 سال, 5 ماه قبل
هفته 20 - لیگ برتر 85-86- گل علی علیزاده به صباباطریعلی علیزادههفته 20 - لیگ برتر 85-86- گل علی علیزاده به صباباطری5 سال, 5 ماه قبل
هفته 20 - لیگ برتر 85-86- گل علی انصاریان به صبا باطریعلی انصاریانهفته 20 - لیگ برتر 85-86- گل علی انصاریان به صبا باطری5 سال, 5 ماه قبل
هفته 20 - لیگ برتر 85-86- گل امیر حسین صادقی به صبا باطریامیر حسین صادقیهفته 20 - لیگ برتر 85-86- گل امیر حسین صادقی به صبا باطری5 سال, 5 ماه قبل
هفته 21 - لیگ برتر 85-86- گل پیروز قربانی به ملوانپیروز قربانیهفته 21 - لیگ برتر 85-86- گل پیروز قربانی به ملوان5 سال, 5 ماه قبل
هفته 21 - لیگ برتر 85-86- گل سیاوش اکبر پور به ملوانسیاوش اکبر پورهفته 21 - لیگ برتر 85-86- گل سیاوش اکبر پور به ملوان5 سال, 5 ماه قبل
هفته 22 - لیگ برتر 85-86- گل پیروز قربانی به راه آهنپیروز قربانیهفته 22 - لیگ برتر 85-86- گل پیروز قربانی به راه آهن5 سال, 5 ماه قبل
هفته 22 - لیگ برتر 85-86- گل علی انصاریان به راه آهنعلی انصاریانهفته 22 - لیگ برتر 85-86- گل علی انصاریان به راه آهن5 سال, 5 ماه قبل
هفته 23 - لیگ برتر 85-86- گل علی علیزاده به پرسپولیسعلی علیزادههفته 23 - لیگ برتر 85-86- گل علی علیزاده به پرسپولیس5 سال, 5 ماه قبل
هفته 25- لیگ برتر 85-86- گل علی علیزاده به برق شیرازعلی علیزادههفته 25- لیگ برتر 85-86- گل علی علیزاده به برق شیراز5 سال, 5 ماه قبل
هفته 25- لیگ برتر 85-86- گل حسین کاظمی به برق شیرازحسین کاظمیهفته 25- لیگ برتر 85-86- گل حسین کاظمی به برق شیراز5 سال, 5 ماه قبل
هفته 25 - لیگ برتر 85-86- گل محسن یوسفی به برق شیرازمحسن یوسفیهفته 25 - لیگ برتر 85-86- گل محسن یوسفی به برق شیراز5 سال, 5 ماه قبل
هفته 27 - لیگ برتر 85-86- گل حسین کاظمی به استقلال اهوازحسین کاظمیهفته 27 - لیگ برتر 85-86- گل حسین کاظمی به استقلال اهواز5 سال, 5 ماه قبل
هفته 28 - لیگ برتر 85-86- گل سیاوش اکبر پور به سایپاسیاوش اکبر پورهفته 28 - لیگ برتر 85-86- گل سیاوش اکبر پور به سایپا5 سال, 5 ماه قبل
هفته 23 - لیگ برتر 85-86 مهار پنالتی پرسپولیس توسط وحید طالب لووحید طالب لوهفته 23 - لیگ برتر 85-86 مهار پنالتی پرسپولیس توسط وحید طالب لو5 سال, 5 ماه قبل
هفته 29 - لیگ برتر 85-86 گل سیاوش اکبر پور به پیکانسیاوش اکبر پورهفته 29 - لیگ برتر 85-86 گل سیاوش اکبر پور به پیکان5 سال, 5 ماه قبل
هفته 1 - لیگ برتر 85-86- گل پیروز قربانی به ذوب آهنپیروز قربانیهفته 1 - لیگ برتر 85-86- گل پیروز قربانی به ذوب آهن5 سال, 5 ماه قبل
هفته 2 - لیگ برتر 85-86- گل علی انصاریان به مس کرمانعلی انصاریانهفته 2 - لیگ برتر 85-86- گل علی انصاریان به مس کرمان5 سال, 5 ماه قبل
هفته 2 - لیگ برتر 85-86- مهار پنالتی مس کرمان توسط مهدی رحمتیمهدی رحمتیهفته 2 - لیگ برتر 85-86- مهار پنالتی مس کرمان توسط مهدی رحمتی5 سال, 5 ماه قبل
هفته 3 - لیگ برتر 85-86 گل دا سیلوا به فجر سپاسیدا سیلواهفته 3 - لیگ برتر 85-86 گل دا سیلوا به فجر سپاسی5 سال, 5 ماه قبل
هفته 3 - لیگ برتر 85-86 گل طالب نسب به فجر سپاسیطالب نسبهفته 3 - لیگ برتر 85-86 گل طالب نسب به فجر سپاسی5 سال, 5 ماه قبل
هفته 3 - لیگ برتر 85-86 گل علی منصوریان به فجر سپاسیعلی منصوریانهفته 3 - لیگ برتر 85-86 گل علی منصوریان به فجر سپاسی5 سال, 5 ماه قبل
هفته 5 - لیگ برتر 85-86 گل علی منصوریان به صبا باطریعلی منصوریانهفته 5 - لیگ برتر 85-86 گل علی منصوریان به صبا باطری5 سال, 5 ماه قبل
هفته 6 - لیگ برتر 85-86 گل علی انصاریان به ملوانعلی انصاریانهفته 6 - لیگ برتر 85-86 گل علی انصاریان به ملوان5 سال, 5 ماه قبل
هفته 7 - لیگ برتر 85-86 گل دا سیلوا به راه آهندا سیلواهفته 7 - لیگ برتر 85-86 گل دا سیلوا به راه آهن5 سال, 5 ماه قبل
هفته 8 - لیگ برتر 85-86 گل امیر حسین صادقی به پرسپولیسامیر حسین صادقیهفته 8 - لیگ برتر 85-86 گل امیر حسین صادقی به پرسپولیس5 سال, 5 ماه قبل
هفته 10 - لیگ برتر 85-86 گل طالب نسب به برق شیرازطالب نسبهفته 10 - لیگ برتر 85-86 گل طالب نسب به برق شیراز5 سال, 5 ماه قبل
هفته 10 - لیگ برتر 85-86 گل سیاوش اکبر پور به برق شیرازسیاوش اکبر پورهفته 10 - لیگ برتر 85-86 گل سیاوش اکبر پور به برق شیراز5 سال, 5 ماه قبل
هفته 11 - لیگ برتر 85-86 گل دوم میثم بائو به سپاهانمیثم بائوهفته 11 - لیگ برتر 85-86 گل دوم میثم بائو به سپاهان5 سال, 5 ماه قبل
هفته 11 - لیگ برتر 85-86 گل اول میثم بائو به سپاهانمیثم بائوهفته 11 - لیگ برتر 85-86 گل اول میثم بائو به سپاهان5 سال, 5 ماه قبل
هفته 12 - لیگ برتر 85-86 گل محسن یوسفی به استقلال اهوازمحسن یوسفیهفته 12 - لیگ برتر 85-86 گل محسن یوسفی به استقلال اهواز5 سال, 5 ماه قبل
هفته 14 - لیگ برتر 85-86 گل حسین کاظمی به سایپاحسین کاظمیهفته 14 - لیگ برتر 85-86 گل حسین کاظمی به سایپا5 سال, 5 ماه قبل
هفته 14 - لیگ برتر 85-86 مهار پنالتی سایپا توسط وحید طالب لووحید طالب لوهفته 14 - لیگ برتر 85-86 مهار پنالتی سایپا توسط وحید طالب لو5 سال, 5 ماه قبل
هفته 25 - لیگ برتر 91/92- گل فرهاد مجیدی به راه آهنفرهاد مجیدیهفته 25 - لیگ برتر 91/92- گل فرهاد مجیدی به راه آهن5 سال, 5 ماه قبل
هفته 24 - لیگ برتر 85-86- گل میثم بائو به ابومسلممیثم بائوهفته 24 - لیگ برتر 85-86- گل میثم بائو به ابومسلم5 سال, 5 ماه قبل
هفته 24 - خلاصه بازی پیکان و استقلالخلاصه بازیهفته 24 - خلاصه بازی پیکان و استقلال5 سال, 5 ماه قبل
هفته بیست و سوم - خلاصه بازی استقلال و پرسپولیسخلاصه بازیهفته بیست و سوم - خلاصه بازی استقلال و پرسپولیس5 سال, 5 ماه قبل
هفته 24 - لیگ برتر 91/92- گل فرهاد مجیدی به پیکانفرهاد مجیدیهفته 24 - لیگ برتر 91/92- گل فرهاد مجیدی به پیکان5 سال, 5 ماه قبل
هفته 24 - لیگ برتر 91/92- گل فرزاد حاتمی به پیکانفرزاد حاتمیهفته 24 - لیگ برتر 91/92- گل فرزاد حاتمی به پیکان5 سال, 5 ماه قبل
هفته 24 - لیگ برتر 91/92- گل وینسنته آرزه مقابل پیکانوینسنته آرزههفته 24 - لیگ برتر 91/92- گل وینسنته آرزه مقابل پیکان5 سال, 5 ماه قبل
هفته بیست و دوم - خلاصه بازی ملوان و استقلالخلاصه بازیهفته بیست و دوم - خلاصه بازی ملوان و استقلال5 سال, 6 ماه قبل
هفته بیست و یکم - خلاصه بازی استقلال و مس کرمانخلاصه بازیهفته بیست و یکم - خلاصه بازی استقلال و مس کرمان5 سال, 6 ماه قبل
هفته 22 - لیگ برتر 91/92- گلچین واکنش های مهدی رحمتی مقابل ملوانسید مهدی رحمتیهفته 22 - لیگ برتر 91/92- گلچین واکنش های مهدی رحمتی مقابل ملوان5 سال, 6 ماه قبل