کاربران

بخاطر بسپار

آخرین کلیپ های اضافه شده

اضافه شد:
  بازیگر عنوان کلیپ اضافه شد
مرحله 1.4 - جام حذفی 91/92- خلاصه بازی استقلال و  ابومسلم مشهدخلاصه بازیمرحله 1.4 - جام حذفی 91/92- خلاصه بازی استقلال و ابومسلم مشهد5 سال, 6 ماه قبل
هفته 21 - لیگ برتر 91/92- گلچین حرکات فرهاد مجیدی مقابل مس کرمانفرهاد مجیدیهفته 21 - لیگ برتر 91/92- گلچین حرکات فرهاد مجیدی مقابل مس کرمان5 سال, 6 ماه قبل
هفته 21 - لیگ برتر 91/92- گل دوم آرش برهانی به مس کرمانآرش برهانیهفته 21 - لیگ برتر 91/92- گل دوم آرش برهانی به مس کرمان5 سال, 6 ماه قبل
هفته 21 - لیگ برتر 91/92- گل آرش برهانی به مس کرمانآرش برهانیهفته 21 - لیگ برتر 91/92- گل آرش برهانی به مس کرمان5 سال, 6 ماه قبل
گل فرهاد مجیدی به بهمنفرهاد مجیدیگل فرهاد مجیدی به بهمن5 سال, 6 ماه قبل
هفته هجدهم - لیگ برتر 91/92- خلاصه بازی استقلال و آلومینیوم هرمزگانخلاصه بازیهفته هجدهم - لیگ برتر 91/92- خلاصه بازی استقلال و آلومینیوم هرمزگان5 سال, 6 ماه قبل
مرحله 1.4 - جام حذفی 91/92- گل پژمان منتظری به ابومسلم مشهدپژمان منتظریمرحله 1.4 - جام حذفی 91/92- گل پژمان منتظری به ابومسلم مشهد5 سال, 6 ماه قبل
مرحله 1.4 - جام حذفی 91/92- گل جواد نکونام به ابومسلم مشهدجواد نکوناممرحله 1.4 - جام حذفی 91/92- گل جواد نکونام به ابومسلم مشهد5 سال, 6 ماه قبل
مرحله 1.4 - جام حذفی 91/92- گل دوم فرزاد حاتمی به ابومسلم مشهدفرزاد حاتمیمرحله 1.4 - جام حذفی 91/92- گل دوم فرزاد حاتمی به ابومسلم مشهد5 سال, 6 ماه قبل
مرحله 1.4 - جام حذفی 91/92- گل فرزاد حاتمی به ابومسلم مشهدفرزاد حاتمیمرحله 1.4 - جام حذفی 91/92- گل فرزاد حاتمی به ابومسلم مشهد5 سال, 6 ماه قبل
مرحله 1.4 - جام حذفی 91/92- گل ساموئل به ابومسلم مشهدجی لوید ساموئلمرحله 1.4 - جام حذفی 91/92- گل ساموئل به ابومسلم مشهد5 سال, 6 ماه قبل
مرحله 1.8 - جام حذفی 91/92-  خلاصه بازی گهر و استقلالخلاصه بازیمرحله 1.8 - جام حذفی 91/92- خلاصه بازی گهر و استقلال5 سال, 6 ماه قبل
مرحله 1.16 - گلچین واکنش های مهدی رحمتی مقابل سایپا کرجسید مهدی رحمتیمرحله 1.16 - گلچین واکنش های مهدی رحمتی مقابل سایپا کرج5 سال, 6 ماه قبل
مرحله 1.16 - جام حذفی 91/92- گل آرش برهانی به سایپا کرجآرش برهانیمرحله 1.16 - جام حذفی 91/92- گل آرش برهانی به سایپا کرج5 سال, 6 ماه قبل
مرحله 1.16 - جام حذفی 91/92- گل فرزاد حاتمی به سایپا کرجفرزاد حاتمیمرحله 1.16 - جام حذفی 91/92- گل فرزاد حاتمی به سایپا کرج5 سال, 6 ماه قبل
مرحله 1.16 - جام حذفی 91/92- گل آرش برهانی به سایپا کرجآرش برهانیمرحله 1.16 - جام حذفی 91/92- گل آرش برهانی به سایپا کرج5 سال, 6 ماه قبل
مرحله 1.16 - جام حذفی 91/92- گل وینسنته آرزه به سایپا کرجوینسنته آرزهمرحله 1.16 - جام حذفی 91/92- گل وینسنته آرزه به سایپا کرج5 سال, 6 ماه قبل
مرحله 1.16 - جام حذفی 91/92- خلاصه بازی استقلال و سایپا کرجخلاصه بازیمرحله 1.16 - جام حذفی 91/92- خلاصه بازی استقلال و سایپا کرج5 سال, 6 ماه قبل
مرحله 1.8 - جام حذفی 91/92- گل ایمان موسوی به گهر دورودایمان موسویمرحله 1.8 - جام حذفی 91/92- گل ایمان موسوی به گهر دورود5 سال, 6 ماه قبل
هفته نوزدهم - خلاصه بازی استقلال و سایپا کرجخلاصه بازیهفته نوزدهم - خلاصه بازی استقلال و سایپا کرج5 سال, 6 ماه قبل
هفته بیستم - خلاصه بازی ذوب آهن و استقلالخلاصه بازیهفته بیستم - خلاصه بازی ذوب آهن و استقلال5 سال, 6 ماه قبل
هفته نوزدهم - لیگ برتر 91/92- گل فرزاد حاتمی به سایپا کرجفرزاد حاتمیهفته نوزدهم - لیگ برتر 91/92- گل فرزاد حاتمی به سایپا کرج5 سال, 6 ماه قبل
هفته هجدهم - لیگ برتر 91/92- گل فرزاد حاتمی به آلومینیوم هرمزگانفرزاد حاتمیهفته هجدهم - لیگ برتر 91/92- گل فرزاد حاتمی به آلومینیوم هرمزگان5 سال, 6 ماه قبل
هفته هفدهم - خلاصه بازی داماش گیلان و استقلالخلاصه بازیهفته هفدهم - خلاصه بازی داماش گیلان و استقلال5 سال, 6 ماه قبل
هفته هجدهم - لیگ برتر 91/92- گل ایمان موسوی به آلومینیوم هرمزگانایمان موسویهفته هجدهم - لیگ برتر 91/92- گل ایمان موسوی به آلومینیوم هرمزگان5 سال, 6 ماه قبل
هفته هفدهم - گلچین واکنش های مهدی رحمتی مقابل داماش گیلانسید مهدی رحمتیهفته هفدهم - گلچین واکنش های مهدی رحمتی مقابل داماش گیلان5 سال, 7 ماه قبل
هفته شانزدهم- خلاصه بازی استقلال و فولاد خوزستانخلاصه بازیهفته شانزدهم- خلاصه بازی استقلال و فولاد خوزستان5 سال, 7 ماه قبل
هفته هفتم- خلاصه بازی استقلال و پیکان تهرانخلاصه بازیهفته هفتم- خلاصه بازی استقلال و پیکان تهران5 سال, 7 ماه قبل
واکنش زیبای مهدی رحمتی مقابل فولاد خوزستان - هفته شانزدهمسید مهدی رحمتیواکنش زیبای مهدی رحمتی مقابل فولاد خوزستان - هفته شانزدهم5 سال, 7 ماه قبل
شوت آرش برهانی به تیرک فولاد - هفته شانزدهمآرش برهانیشوت آرش برهانی به تیرک فولاد - هفته شانزدهم5 سال, 7 ماه قبل
هفته شانزدهم - لیگ برتر 91/92- گل جواد نکونام به فولاد خوزستانجواد نکونامهفته شانزدهم - لیگ برتر 91/92- گل جواد نکونام به فولاد خوزستان5 سال, 7 ماه قبل
هفته شانزدهم - لیگ برتر 91/92- گل آرش برهانی به فولاد خوزستانآرش برهانیهفته شانزدهم - لیگ برتر 91/92- گل آرش برهانی به فولاد خوزستان5 سال, 7 ماه قبل
گل میلاد میداوودی به پیکان دور رفت لیگ 91-92میلاد میداوودیگل میلاد میداوودی به پیکان دور رفت لیگ 91-925 سال, 8 ماه قبل
گل سیاوش اکبرپور به پیکان دور رفت لیگ 91-92سیاوش اکبرپورگل سیاوش اکبرپور به پیکان دور رفت لیگ 91-925 سال, 8 ماه قبل
هفته پانزدهم - خلاصه بازی سپاهان و استقلالخلاصه بازیهفته پانزدهم - خلاصه بازی سپاهان و استقلال5 سال, 8 ماه قبل
هفته پانزدهم - گلچین سیوهای مهدی رحمتی مقابل سپاهان اصفهانسید مهدی رحمتیهفته پانزدهم - گلچین سیوهای مهدی رحمتی مقابل سپاهان اصفهان5 سال, 8 ماه قبل
هفته پانزدهم - لیگ برتر 91/92- گل خسرو حیدری به سپاهان اصفهانخسرو حیدریهفته پانزدهم - لیگ برتر 91/92- گل خسرو حیدری به سپاهان اصفهان5 سال, 8 ماه قبل
هفته چهاردهم- خلاصه بازی استقلال و نفت تهرانخلاصه بازیهفته چهاردهم- خلاصه بازی استقلال و نفت تهران5 سال, 8 ماه قبل
هفته چهاردهم - خلاصه بازی گهر دورود و استقلالخلاصه بازیهفته چهاردهم - خلاصه بازی گهر دورود و استقلال5 سال, 8 ماه قبل
هفته چهاردهم - لیگ برتر 91/92- گل جی لوید ساموئل به گهر دورودجی لوید ساموئلهفته چهاردهم - لیگ برتر 91/92- گل جی لوید ساموئل به گهر دورود5 سال, 8 ماه قبل
هفته چهاردهم - لیگ برتر 91/92- گل آرش برهانی به گهر دورودآرش برهانیهفته چهاردهم - لیگ برتر 91/92- گل آرش برهانی به گهر دورود5 سال, 8 ماه قبل
مظلومیت ناصرخان در بازی با پیکانناصر حجازیمظلومیت ناصرخان در بازی با پیکان5 سال, 8 ماه قبل
گلچین واکنش های ناصر حجازی در استقلالناصر حجازیگلچین واکنش های ناصر حجازی در استقلال5 سال, 8 ماه قبل
هفته سیزدهم - لیگ برتر 91/92- گل آرش برهانی به نفت تهرانآرش برهانیهفته سیزدهم - لیگ برتر 91/92- گل آرش برهانی به نفت تهران5 سال, 9 ماه قبل
هفته سیزدهم - لیگ برتر 91/92- گل ساموئل به نفت تهرانجی لوید ساموئلهفته سیزدهم - لیگ برتر 91/92- گل ساموئل به نفت تهران5 سال, 9 ماه قبل
هفته دوازدهم- خلاصه بازی تراکتور و استقلالخلاصه بازیهفته دوازدهم- خلاصه بازی تراکتور و استقلال5 سال, 9 ماه قبل
لیگ برتر 84/85 -هفته ششم استقلال تهران -3--0- راه آهن -گل سیاوش اکبرپورسیاوش اکبرپورلیگ برتر 84/85 -هفته ششم استقلال تهران -3--0- راه آهن -گل سیاوش اکبرپور5 سال, 9 ماه قبل
لیگ برتر 84/85 -هفته ششم استقلال تهران -3--0- راه آهن -گل دوم عنایتیرضا عنایتیلیگ برتر 84/85 -هفته ششم استقلال تهران -3--0- راه آهن -گل دوم عنایتی5 سال, 9 ماه قبل
لیگ برتر 84/85 -هفته ششم استقلال تهران -3--0- راه آهن -گل سوم عنایتیرضا عنایتیلیگ برتر 84/85 -هفته ششم استقلال تهران -3--0- راه آهن -گل سوم عنایتی5 سال, 9 ماه قبل
لیگ برتر 84/85 -هفته دوازدهم استقلال تهران -1--0- شهید قندی-گل سیاوش اکبرپورسیاوش اکبرپورلیگ برتر 84/85 -هفته دوازدهم استقلال تهران -1--0- شهید قندی-گل سیاوش اکبرپور5 سال, 9 ماه قبل