کاربران

بخاطر بسپار

آخرین کلیپ های اضافه شده

اضافه شد:
  بازیگر عنوان کلیپ اضافه شد
هفته اول لیگ برتر 81 / 82 پاس  1 استقلال 3فراز فاطمیهفته اول لیگ برتر 81 / 82 پاس 1 استقلال 36 سال قبل
هفته هشتم لیگ برتر 81 / 82 پیکان  1 استقلال 2علیرضا نیکبخت واحدیهفته هشتم لیگ برتر 81 / 82 پیکان 1 استقلال 26 سال قبل
هفته هفتم لیگ برتر 81 / 82  برق شیراز  1 استقلال 1علی سامرههفته هفتم لیگ برتر 81 / 82 برق شیراز 1 استقلال 16 سال قبل
هفته هفتم لیگ برتر 81 / 82  برق شیراز  1 استقلال 2علیرضا نیکبخت واحدیهفته هفتم لیگ برتر 81 / 82 برق شیراز 1 استقلال 26 سال قبل
هفته چهارم لیگ برتر 81 / 82 ابومسلم  1 استقلال 2مهدی هاشمی نسبهفته چهارم لیگ برتر 81 / 82 ابومسلم 1 استقلال 26 سال قبل
هفته هفدهم لیگ برتر 80 / 81 استقلال 1 ذوب آهن 0احمد مومن زادههفته هفدهم لیگ برتر 80 / 81 استقلال 1 ذوب آهن 06 سال قبل
هفته هفدهم لیگ برتر 80 / 81 استقلال 2 ذوب آهن 2محمد نوازیهفته هفدهم لیگ برتر 80 / 81 استقلال 2 ذوب آهن 26 سال قبل
هفته هجدهم لیگ برتر 80 / 81 استقلال 1 استقلال رشت 0علی موسویهفته هجدهم لیگ برتر 80 / 81 استقلال 1 استقلال رشت 06 سال قبل
هفته نوزدهم لیگ برتر 80 / 81 استقلال 1 سایپا 1نیکبخت واحدیهفته نوزدهم لیگ برتر 80 / 81 استقلال 1 سایپا 16 سال قبل
هفته نوزدهم لیگ برتر 80 / 81 استقلال 2 سایپا 1سیروس دین محمدیهفته نوزدهم لیگ برتر 80 / 81 استقلال 2 سایپا 16 سال قبل
هفته شانزدهم لیگ برتر 80 / 81 استقلال 1 تراکتورسازی 0فراز فاطمیهفته شانزدهم لیگ برتر 80 / 81 استقلال 1 تراکتورسازی 06 سال قبل
هفته بیست و سوم لیگ برتر 80 / 81 استقلال 1 سپاهان 0محمد نوازیهفته بیست و سوم لیگ برتر 80 / 81 استقلال 1 سپاهان 06 سال قبل
هفته بیست و سوم لیگ برتر 80 / 81 استقلال 3 سپاهان 0سیروس دین محمدیهفته بیست و سوم لیگ برتر 80 / 81 استقلال 3 سپاهان 06 سال قبل
هفته چهارم لیگ برتر 81 / 82 ابومسلم  1 استقلال 1مهدی هاشمی نسبهفته چهارم لیگ برتر 81 / 82 ابومسلم 1 استقلال 16 سال قبل
هفته بیست و چهارم لیگ برتر 80 / 81 استقلال 1 ابومسلم 1فراز فاطمیهفته بیست و چهارم لیگ برتر 80 / 81 استقلال 1 ابومسلم 16 سال قبل
هفته بیست و پنجم لیگ برتر 80 / 81 استقلال 1 پیکان 0فراز فاطمیهفته بیست و پنجم لیگ برتر 80 / 81 استقلال 1 پیکان 06 سال قبل
هفته سیزدهم لیگ برتر 80 / 81 استقلال 3 ملوان 0احمد مومن زادههفته سیزدهم لیگ برتر 80 / 81 استقلال 3 ملوان 06 سال قبل
هفته سیزدهم لیگ برتر 80 / 81 استقلال 4 ملوان 0فراز فاطمیهفته سیزدهم لیگ برتر 80 / 81 استقلال 4 ملوان 06 سال قبل
هفته چهاردهم لیگ برتر 80 / 81 استقلال 1 برق شیراز 0سیروس دین محمدیهفته چهاردهم لیگ برتر 80 / 81 استقلال 1 برق شیراز 06 سال قبل
هفته پانزدهم لیگ برتر 80 / 81 استقلال 2 پاس 1سیروس دین محمدیهفته پانزدهم لیگ برتر 80 / 81 استقلال 2 پاس 16 سال قبل
هفته سیزدهم لیگ برتر 80 / 81 استقلال 1 ملوان 0نیکبخت واحدیهفته سیزدهم لیگ برتر 80 / 81 استقلال 1 ملوان 06 سال قبل
هفته دوازدهم لیگ برتر 80 / 81 استقلال 2 پیکان 0فراز فاطمیهفته دوازدهم لیگ برتر 80 / 81 استقلال 2 پیکان 06 سال قبل
هفته دوازدهم لیگ برتر 80 / 81 استقلال 3 پیکان 0احمد مومن زادههفته دوازدهم لیگ برتر 80 / 81 استقلال 3 پیکان 06 سال قبل
هفته دوازدهم لیگ برتر 80 / 81 استقلال 1 پیکان 0سیروس دین محمدیهفته دوازدهم لیگ برتر 80 / 81 استقلال 1 پیکان 06 سال قبل
هفته یازدهم لیگ برتر 80 / 81 استقلال 2 ابومسلم 1رافت قلیوفهفته یازدهم لیگ برتر 80 / 81 استقلال 2 ابومسلم 16 سال قبل
هفته یازدهم لیگ برتر 80 / 81 استقلال 1 ابومسلم 0سهراب بختیاری زادههفته یازدهم لیگ برتر 80 / 81 استقلال 1 ابومسلم 06 سال قبل
هفته دهم لیگ برتر 80 / 81 استقلال 1 سپاهان 0فراز فاطمیهفته دهم لیگ برتر 80 / 81 استقلال 1 سپاهان 06 سال قبل
هفته نهم لیگ برتر 80 / 81 استقلال 1 پرسپولیس 1محمد نوازیهفته نهم لیگ برتر 80 / 81 استقلال 1 پرسپولیس 16 سال قبل
هفته هشتم لیگ برتر 80 / 81 استقلال 2 فجر 1علیرضا اکبرپورهفته هشتم لیگ برتر 80 / 81 استقلال 2 فجر 16 سال قبل
هفته هشتم لیگ برتر 80 / 81 استقلال 1 فجر 1محمد نوازیهفته هشتم لیگ برتر 80 / 81 استقلال 1 فجر 16 سال قبل
هفته هفتم لیگ برتر 80 / 81 استقلال 1 فجر 1فراز فاطمیهفته هفتم لیگ برتر 80 / 81 استقلال 1 فجر 16 سال قبل
هفته ششم لیگ برتر 80 / 81 استقلال 1 سایپا 0فرزاد مجیدیهفته ششم لیگ برتر 80 / 81 استقلال 1 سایپا 06 سال قبل
هفته پنجم لیگ برتر 80 / 81 استقلال 1 استقلال رشت 0فرهاد مجیدیهفته پنجم لیگ برتر 80 / 81 استقلال 1 استقلال رشت 06 سال قبل
هفته پنجم لیگ برتر 80 / 81 استقلال 3 استقلال رشت 0سید عباسیهفته پنجم لیگ برتر 80 / 81 استقلال 3 استقلال رشت 06 سال قبل
هفته سوم لیگ برتر 80 / 81 استقلال 1 ذوب آهن 1سیروس دین محمدیهفته سوم لیگ برتر 80 / 81 استقلال 1 ذوب آهن 16 سال قبل
هفته دوم لیگ برتر80 / 81 استقلال 1 پاس 0علی موسویهفته دوم لیگ برتر80 / 81 استقلال 1 پاس 06 سال قبل
هفته اول لیگ برتر80 / 81 استقلال 1 برق شیراز 0علی موسویهفته اول لیگ برتر80 / 81 استقلال 1 برق شیراز 06 سال قبل
گل میلاد میداوودی به ذوب آهن دور برگشت لیگ 90-91میلاد میداوودیگل میلاد میداوودی به ذوب آهن دور برگشت لیگ 90-916 سال, 1 ماه قبل
گل یرکوییچ به صبای قم دور برگشت لیگ 90-91یرکوویچگل یرکوییچ به صبای قم دور برگشت لیگ 90-916 سال, 1 ماه قبل
گل پژمان منتظری به صبای قم دور برگشت لیگ 90-91پژمان منتظریگل پژمان منتظری به صبای قم دور برگشت لیگ 90-916 سال, 1 ماه قبل
خلاصه بازی استقلال و راه آهن دور برگشت 90-91استقلالخلاصه بازی استقلال و راه آهن دور برگشت 90-916 سال, 1 ماه قبل
گل یرکوییچ به شاهین بوشهر دور برگشت لیگ 90-91یرکوویچگل یرکوییچ به شاهین بوشهر دور برگشت لیگ 90-916 سال, 1 ماه قبل
گل میثم حسینی به صبای قم دور برگشت لیگ 90-91میثم حسینیگل میثم حسینی به صبای قم دور برگشت لیگ 90-916 سال, 1 ماه قبل
گل آرش یرکوویچ به نفت تهران دور برگشت لیگ 90-91یرکوویچگل آرش یرکوویچ به نفت تهران دور برگشت لیگ 90-916 سال, 1 ماه قبل
گل آرش برهانی (2-0) به نفت تهران دور برگشت لیگ 90-91آرش برهانیگل آرش برهانی (2-0) به نفت تهران دور برگشت لیگ 90-916 سال, 1 ماه قبل
گل آرش برهانی (1-0) به نفت تهران دور برگشت لیگ 90-91آرش برهانیگل آرش برهانی (1-0) به نفت تهران دور برگشت لیگ 90-916 سال, 1 ماه قبل
گلها و حرکات تکنیکی میگوئل پدرومیگوئل پدروگلها و حرکات تکنیکی میگوئل پدرو6 سال, 1 ماه قبل
گل یرکوویچ به نفت آبادان دور برگشت لیگ 90-91یرکوویچگل یرکوویچ به نفت آبادان دور برگشت لیگ 90-916 سال, 1 ماه قبل
گل میثم حسینی به نفت آبادان دور برگشت لیگ 90-91میثم حسینیگل میثم حسینی به نفت آبادان دور برگشت لیگ 90-916 سال, 1 ماه قبل
گل حمودی به مس سرچشمه دور برگشت لیگ 90-91حمودیگل حمودی به مس سرچشمه دور برگشت لیگ 90-916 سال, 1 ماه قبل