کاربران

بخاطر بسپار

"لیگ 80 81"

 • هفته اول لیگ برتر80 / 81 استقلال 1 برق شیراز 0
  hot
  علی موسوی هفته اول لیگ برتر80 ...
 • هفته دوم لیگ برتر80 / 81 استقلال 1 پاس 0
  hot
  علی موسوی هفته دوم لیگ برتر80 ...
 • هفته سوم لیگ برتر 80 / 81 استقلال 1 ذوب آهن 1
  hot
  سیروس دین محمدی هفته سوم لیگ برتر 80...
 • هفته پنجم لیگ برتر 80 / 81 استقلال 3 استقلال رشت 0
  hot
  سید عباسی هفته پنجم لیگ برتر 8...
 • هفته پنجم لیگ برتر 80 / 81 استقلال 1 استقلال رشت 0
  hot
  فرهاد مجیدی هفته پنجم لیگ برتر 8...
 • هفته ششم لیگ برتر 80 / 81 استقلال 1 سایپا 0
  hot
  فرزاد مجیدی هفته ششم لیگ برتر 80...
 • هفته هفتم لیگ برتر 80 / 81 استقلال 1 فجر 1
  hot
  فراز فاطمی هفته هفتم لیگ برتر 8...
 • هفته هشتم لیگ برتر 80 / 81 استقلال 1 فجر 1
  hot
  محمد نوازی هفته هشتم لیگ برتر 8...
 • هفته هشتم لیگ برتر 80 / 81 استقلال 2 فجر 1
  hot
  علیرضا اکبرپور هفته هشتم لیگ برتر 8...
 • هفته نهم لیگ برتر 80 / 81 استقلال 1 پرسپولیس 1
  hot
  محمد نوازی هفته نهم لیگ برتر 80...